Kaapse_Hof_VO_situatie_variant_seniorenwoningen

nieuws

Extra seniorenwoningen in Kaapse Hof te Doorn

4 oktober 2017

De fractie van het CDA wil dat er extra seniorenwoningen in Kaapse Hof te Doorn worden gebouwd. En dient daartoe de volgende motie in bij de gemeenteraad.

 

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op donderdag 12 oktober 2017, behandelend het raadsvoorstel: “Stedenbouwkundig kader Kaapse Hof in Doorn (nr.: 2017-448),

Constaterende dat:

 het Stedenbouwkundig kader in hoofdlijnen voldoet aan de eerder gemaakte afspraken met de raad van de voormalige gemeente Doorn;

 bij de beeldvorming op 31 augustus 2017 is ingesproken over de wenselijkheid van woningen die meer geschikt zijn voor ouderen;

 voor zover bekend bij de locatie Kaapse Hof geen specifiek onderzoek naar de mogelijkheden daarvan is gepleegd.

 

Overwegende dat:

 de Raad waarde hecht aan hetgeen is ingebracht door de deelnemers van de beeldvorming;

 ook bij eerdere, andere plannen de noodzaak van woningen voor doelgroepen is aangekaart;  binnen de Stedenbouwkundige kaders van het plan Kaapse Hof in technische zin mogelijkheden zijn voor de bouw van woningen voor specifieke doelgroepen;

 binnen de Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug eerder de wens is genoemd om mogelijkheden te zoeken naar woningen voor doelgroepen zoals senioren, starters en jongeren;

Spreekt uit: dat het voor ouderen gewenst is om in hun vertrouwde woongebied Doorn te blijven wonen in daarvoor geschikte en zo goed mogelijk aangepaste woningen

 

Verzoekt het College:

 binnen de kaders van de eerder gemaakte afspraken de planontwikkelaar van De Kaapse Hof te Doorn te verzoeken om bij het verder uitwerken van het Stedenbouwkundig kader te willen onderzoeken of in het bestemmingsplan en de uitvoering van dat plan, ruimte en mogelijkheden aanwezig zijn voor het bouwen van woningen geschikt voor oudere inwoners van onze gemeente.

 Met de planontwikkelaar op korte termijn, nog voordat de verdere werkzaamheden voor een verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan worden begonnen, in overleg te gaan en het verzoek van de raad voor te leggen;

 De Raad over de resultaten van dit overleg en van de verdere voortgang te infomeren. en gaat over tot de orde van de dag.

 

CDA Teunis Reedijk, Raadslid

Twitter

CDAHeuvelrug

De CDA fractie is ervan geschrokken dat het college in het openbaar onderwerpen heeft besproken in de trein op weg naar het VNG congres in Maastricht. Het CDA wil z.s.m. van het college horen wat er nu wel en niet in het openbaar is gezegd.

CDAHeuvelrug

Mooi dat in het raadsprogramma @gem_heuvelrug meer ruimte is opgenomen voor biodiversiteit ? https://twitter.com/wnfnederland/status/998901245669789696

Agenda

Geen items beschikbaar.