CDA_Logo_cirkel

nieuws

Begroting 2018 - standpunt CDA UH

8 november 2017

Voor ligt de begroting van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor de periode 2018-2021. Het is een transparante en structureel ruim sluitende financiële begroting met een geactualiseerd investeringsplan wat laat zien dat de gemeente haar financiële huishouding gecontroleerd voert.

Het is ook een begroting waarin het raadsprogramma en de door de raad gewenste uitvoeringsprogramma’s volledig zijn beslag hebben gekregen, ik noem er een paar:

 1. de decentralisatie van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet met in begrip van een omvangrijk zorgreserve
 2. de vorming van het Welzijnswerk als drager van preventie en informele zorg met de nota welzijn vitale dorpen 2014-2017 en het actieplan Mantelzorgondersteuning 2017-2018
 3. het sociale 120% minimabeleid
 4. het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2024 met bewust energie neutrale schoolgebouwen voor goed onderwijs
 5. Het integraal veiligheidsplan 2014-2018
 6. De geactualiseerde Woonvisie 2013-2020 en het prestatieconvenant 2014-2018
 7. De leidraad openbare ruimte 2015
 8. Het gemeentelijk verkeer en (openbaar) vervoersplan 2017-2021
 9. Het rioleringsplan 2017-2020
 10. Verbeteren van het ondernemersklimaat en het uitvoeringsprogramma Economische Ontwikkeling 2016-2017
 11. Het programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal 2035
 12. De cultuurnota Samen tot bloei 2014-2017 en het Dorpsgericht werken
 13. Het uitvoeringsplan Informatiebeleid 2014-2018
 14. Nota risicomanagement

Op alle fronten wordt gewerkt aan de leefbaarheid op de Utrechtse Heuvelrug. Schop in de grond riep mijn CDA-collega Willem van Drie hierover aan het begin van deze periode.

Het is knap werk na een periode van forse financiële problemen. In 2012 zat de gemeente financieel flink in de problemen. Het vooruitzicht met doordecentralisatie en uitgestelde investeringen was niet rooskleurig. Bezuinigingen op bezuinigingen volgden. Evenals verhoging van de inwonerslasten.

In het raadsprogramma heeft de raad zich uitgesproken deze situatie te willen veranderen en de financiële positie van onze gemeente te versterken. Het CDA is van mening dat dit gelukt is. Ongetwijfeld zal gesproken worden over de schuldquote bij deze begrotingbehandeling. Laat ik hier op voorhand dit over vragen: ben u bereid geweest om uitgestelde investeringen zoals de nieuwbouw van het Revius College of de Kameleon of de herinrichting van de Hoofdstraat of het Stationsgebied af te wijzen om de schuldquote te verlagen? Of bent u bereid geweest om in te stemmen met een OZB verhoging om de schuldquote te verlagen?

Het CDA niet omwille van goed onderwijs, veilig verkeer en goed vervoer en betaalbare inwonerslasten (lager dan gemiddeld in Nederland).

Aandachtspunten zijn er evenwel ook. Wij zijn van mening dat er hard gewerkt moet gaan worden aan het welzijnswerk in de gemeente. Welzijnswerk is essentieel als drager van preventie en informele zorg. De perikelen met Welnuh komen tot een eind. Het CDA is van mening dat de achterstand die hiermee is opgelopen in het Welzijnswerk ingehaald moeten worden de komende periode. Welzijnswerk in combinatie met een solide vrijwilligersnetwerk en mantelzorgondersteuning, zorgen voor elkaar, het zijn belangrijke voorwaarden voor een sterke samenleving.

Ook het aanbod beschikbare passende woonruimte voor onze inwoners vraagt nog steeds grote aandacht. Het CDA schroomt niet om hiervoor heilige huisjes als kavelsplitsing, het oprekken van de rode contouren ter discussie te stellen. Mensen moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Ieder dorp telt!

Ook blijft het CDA zich de komende periode inzetten voor gezonde gemeentelijke financiën. Het CDA is van mening dat de organisatiekosten hoog zijn evenals de kosten voor langdurige inhuur. Daarom hebben wij twee voorstellen klaar gelegd te bespreking bij de begroting.

Tot slot: 

Het CDA zet zich de komende periode in voor een sterke samenleving. We kiezen voor eerlijke, duurzame oplossingen, als goede rentmeesters, oog hebbende voor de leefbaarheid in de dorpen.  We willen dat kansen eerlijk verdeeld worden. Want ieder mens in ieder dorp telt op de Utrechtse Heuvelrug. We leven er samen.

Chantal Broekhuis
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Twitter

CDAHeuvelrug

RT @Nienke_vd_veen: Jahaha, vanavond heeft de raad van de @gem_heuvelrug unaniem een motie aangenomen voor een landelijke gemeentelobby teg…

CDAHeuvelrug

RT @ChantalBroekhus: De vernieuwde kunstgrasvelden van @FCDRIEBERGEN zijn officieel geopend ????????????

Agenda

Geen items beschikbaar.