20171129_-_195151_-_CDA_Werner_van_katwijk-bewerkt-bewerkt-2

nieuws

Zonnepanelen langs A12 en spoor

20 juli 2018

Begin juli is de CDA motie van raadslid Werner van Katwijk aangenomen om te onderzoeken of de strook grond tussen de Rijksweg A12 en de spoorbaan Arnhem-Utrecht over het traject tussen Driebergen en de afslag Maarn een interessante locatie kan zijn voor een grondopstelling voor de opwekking van zonne-energie. Zodat dit kan bijdragen aan het behalen van de doelstelling in het raadsprogramma 2018-2022 om de gemeente Utrechtse Heuvelrug in het jaar 2035 CO2 neutraal en daarmee energieneutraal te maken.

Het CDA verzoekt het College om:

- in overleg met de grondeigena(a)r(en) en andere eventuele belanghebbenden een

verkenning te (laten) doen naar de haalbaarheid van de genoemde locatie voor de

duurzame opwekking van zonne-energie en daarover voor 1 januari 2019 te

rapporteren aan de raad.

- de raad voorts gelijktijdig te rapporteren of een actief beleid in huidige raadsperiode

om geschikte locaties te vinden om binnen de gemeente groene en duurzame

energie op te wekken wenselijk en zo ja ook mogelijk is.

- de raad voorstellen te doen om te komen tot een meer actief beleid om binnen de

gemeente groene en duurzame energie op te wekken.

 

 

Toelichting:

Het vinden van goede en aanvaardbare locaties binnen de gemeente waar grootschalig zonne-energie kan worden opgewekt is niet eenvoudig. Om de ambitie van de gemeenteraad m.b.t. de energietransitie te kunnen halen zal echter substantieel meer duurzame energie moeten worden opgewekt. De onderhavige motie probeert daar een bijdrage aan te leveren.

De in de motie genoemde groenstrook gelegen tussen de A12 en de spoorbaan tussen Driebergen en Maarn is een locatie die alles meeheeft voor de opwekking van zonne-energie

- Het heeft een oriëntatie op het zuiden/zuidwesten

- Zonder beschaduwen

- De spoorwegen hebben geen plannen tot uitbreiding van de spoorbaan. Sinds 2003 is het project HSL-Oost afgeblazen en slechts in het meest ambitieuze scenario zal pas na 2040 een verdubbeling van de spoorbaan plaatsvinden.

- Ook zijn er geen plannen voor een uitbreiding van de A12

Een veldopstelling met zonnepanelen wordt technisch gezien aangegaan voor 15 jaar. Ook de SDE+ subsidie is gebaseerd op een looptijd van 15 jaar.

Gezien de lengte van de strook (circa 4,5 kilometer bruto) en de breedte ( 10 m – 30 m) is het mogelijk, mede afhankelijk van de positionering en de techniek, om tussen de 5 MW en 8 MW aan op te wekken capaciteit te realiseren. De techniek wordt echter zienderogen beter.

Wellicht dat zelfs meer dan 8 MW is te realiseren.

De strook grond is waarschijnlijk voor het grootste deel eigendom van Rijkswaterstaat die deze nu benut voor de compensatie van andere projecten. Er vindt nu een gebiedseigen (spontane) begroeiing plaats. Aan actieve beplantingen wordt al vijf jaar niet gedaan. De natuurwaarde hiervan is momenteel niet groot en zal bij de huidige inactieve beheer aanpak ook nauwelijks toenemen. Verwacht mag worden dat de huidige doelstelling van deze begroeiing, waarschijnlijk op een andere wijze is te realiseren in onze gemeente.

Van RWS zal een positieve grondhouding mogen verwacht gezien het bericht van 13 juni j.l. waar collega Erik van Buiten (D’66) ons op wees. Voor de tekst zie achter deze toelichting De zonnepanelen op de genoemde locatie veroorzaken geen overlast. Een eventuele schittering kan worden weggenomen en zelfs voor de passerende weggebruikers is de grondopstelling af te schermen / te camoufleren met hagen (begroeiing) of met andere doelmatige en liefst duurzame maatregelen.

Langs de autowegen in Duitsland zijn verschillende voorbeelden van dergelijke opstellingen te vinden.

Ter hoogte van Maarn wordt overwogen om de geluidswallen in te zetten voor de opwekking van zonne-energie. Dit project kan zelfstandig worden gerealiseerd, maar dat zou ook in een samenhang worden uitgevoerd en geëxploiteerd.

Aanvullend kan worden overwogen om de inwoners van de gemeente, op vrijwillige basis (financieel) te laten deelnemen in dit project en ook in toekomstige. De burgers profiteren dan mee van de inspanning die in deze gemeente wordt gedaan. Voor de ondersteuning van het beleid in de komende tijd is dit een belangrijk element.

Tenslotte kan dit geen ad-hoc beleid zijn, maar dient er structureel worden verder gewerkt om de ambitie om per 2035 een CO2 neutrale gemeente te realiseren ook werkelijk te kunnen uitvoeren. Daarom roept de motie ook daartoe op en kan gezien worden als een start voor de in het raadsprogramma opnieuw vastgelegde doelstellingen t.a.v. duurzame energie en energie-neutrale ambitie per 2035.

In het actieve beleid van de gemeente, waarbij ook burgers worden betrokken bij het vinden van geschikte locaties/projecten, kan wellicht ook de suggestie van BVH-lokaal worden meegenomen om voor de raad en voor de burgers een format te ontwikkelen (zie bijvoorbeeld ook www.zonatlas.nl) waarmee soortgelijke projecten snel kunnen worden beoordeeld en met elkaar vergeleken. Bij de technische eisen aan een dergelijk format kan worden gebruik gemaakt van de kennis die reeds bij verschillende groepen zoals Heuvelrug Energie aanwezig zijn alsmede bij de diverse raadsfracties.

Twitter

CDAHeuvelrug

Wij zijn stil van het bericht van overlijden van Johan Klaassen. Zomaar ineens is hij er niet meer. Veel sterkte toegewenst aan zijn vrouw, familie en naasten. https://twitter.com/d66heuvelrug/status/1134916737458233356

CDAHeuvelrug

Mooie ontwikkelingen bij @ProvUtrecht. Gefeliciteerd @DerkBoswijk! Met #CDA en @HankeBruinsSlot oog voor vitale dorpen, het buitengebied en @NP_UtrHeuvelrug #iederdorptelt Op een mooie samenwerking de komende periode! https://twitter.com/provutrecht/status/1133756153253511170

Agenda

Geen items beschikbaar.