zonheuvel

nieuws

Renovatie CBS De Zonheuvel in Driebergen

20 december 2018

Renovatie CBS De Zonheuvel in Driebergen

Zoals bij iedereen intussen wel bekend is, komt er geen nieuwbouw en op korte termijn ook nog even geen renovatie voor CBS De Zonheuvel in Driebergen. We hebben als raad in meerderheid besloten het renovatieplan terug te sturen naar de tekentafel om aardgasvrij te kunnen renoveren met behulp van subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het plan zal op een aantal punten gewijzigd moeten worden en vervolgens opnieuw worden aanbesteed. De verwachting is dat de renovatie op deze manier wel binnen het vastgestelde budget zal passen.

In maart van dit jaar heeft de raad het renovatieplan vastgesteld en daarbij een uitvoeringskrediet van ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar gesteld (€500.000 extra bovenop het oorspronkelijke bedrag). Vervolgens is het duurzame renovatieplan aanbesteed. Door de hoogconjunctuur in de huidige bouwmarkt en door de benodigde extra arbeid bij dit renovatieplan lag het resultaat van de aanbesteding ver boven het budget. Er was sprake van een overschrijding van 44 procent. Na prijsoverleg en versobering was het nog steeds onmogelijk om de renovatie binnen de afgesproken kaders te realiseren.

Om het project alsnog te laten slagen is het aangemeld voor deelname aan het innovatieprogramma “Aardgas Vrije Scholen” van het Ministerie van BZK. Het ministerie heeft zich over de maar liefst 92 aanvragen gebogen en besloten om het renovatieplan van De Zonheuvel te selecteren. Dit betekent een financiële stimulans van €350.000 van het ministerie voor een aardgasvrije en BENG (bijna-energieneutraal gebouw) renovatie. Dit is natuurlijk geweldig, maar er bleef een gat over van €700.000.

Het college is vervolgens naar de raad gekomen met een voorstel om af te zien van het beschikbaar stellen van extra krediet en over te gaan op een nieuwbouwplan inclusief woningbouw. Nieuwbouw zou tegen dezelfde prijs gerealiseerd kunnen worden. Door ook woningen te bouwen zouden meerdere doelen uit ons raadsprogramma tegelijk bereikt worden (Te weten: Gezonde financiën, Duurzaamheid, Zorg voor iedereen, Wonen, Dit samen met onze inwoners vormgeven). Het schoolbestuur, personeel, ouders en de omwonenden waren echter fel gekant tegen nieuwbouwplannen met woningbouw vanwege o.a. onzekerheid, financiële risico’s en verdere vertraging van het proces.

Om tot een oplossing te komen is het schoolbestuur opnieuw in gesprek gegaan met de aannemer over de prijs en is er een crowdfunding-actie gestart. Het is geweldig om te zien hoeveel bereidwilligheid er is om deze school te hulp te schieten, maar het tekort werd hiermee niet overbrugd. Intussen is de financiële malaise van de gemeente steeds duidelijker geworden. Er is geen financiële ruimte en het scheppen van een precedent door opnieuw af te wijken van de verordening is onwenselijk omdat er verschillende andere scholen zijn die binnenkort ook in aanmerking komen voor een verbouwing.

Om uit dit dilemma te komen hebben de partijen CDA, OPEN en de VVD het raadsvoorstel geamendeerd met als doel een stap terug te doen in het renovatieproces. We hebben het college verzocht om het schoolbestuur te ondersteunen in het opnieuw (innovatief) aanbesteden van het plan met de subsidie en aangeboden hulp van vertegenwoordigers van het ministerie. Op deze wijze kan het plan geoptimaliseerd worden en levert het minder vertraging op dan een proces voor nieuwbouw. De renovatie kan dan alsnog binnen het budget gerealiseerd worden en de tijdelijke huisvesting van de school bekort tot de daadwerkelijke bouwtijd. Een aantal geïnteresseerde aannemers heeft zich al gemeld.

Wij vinden het als CDA in het belang van de kinderen en het onderwijspersoneel dat de periode in tijdelijke huisvesting zo kort mogelijk is, omdat het krap is en verre van ideaal. Verder hebben we het college verzocht om ons als raad actief te betrekken bij de voortgang van het proces. Ons amendement is met een ruime meerderheid aangenomen en we hopen dat er een constructieve samenwerking zal ontstaan om het plan zo snel mogelijk uit te voeren. Wij zijn van mening dat dit een acceptabele tussenweg is voor zowel de school als de gemeente.

Marina Roelofsen

 

Twitter

CDAHeuvelrug

Vernielingen en overlast rondom oudejaarsavond zoals in #Driebergen nemen hand over hand toe. Dat hoort niet bij een traditionele oudejaarsavond. Veel inwoners zijn het gedrag van de veroorzakers spuugzat. Dit vraagt om een fundamentele herbezinning en een structurele aanpak. https://twitter.com/paulrispens/status/1212856276696391680

CDAHeuvelrug

Het CDA Utrechtse Heuvelrug wenst u een gelukkig nieuwjaar toe!