CDA_Logo_cirkel

nieuws

Open Brief aan kabinet over tekort jeugdzorg

17 mei 2019

Het is eigenlijk heel vreemd als Nederlandse gemeenten via een open brief in de pers hun zorgen met de inwoners van de gemeenten delen. Maar door de ontwikkelingen die momenteel rond de jeugdzorg (JZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) leven voelt de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) zich genoodzaakt om namens alle Nederlandse gemeenten dit toch te doen. Dus kwam er een brief namens alle Nederlandse gemeenten aan de inwoners van die gemeenten.

In 2015 kregen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Die namen zij van het Rijk over. Dat werd gedaan omdat gemeenten deze taken beter en overzichtelijker zouden kunnen regelen. Dat is ook zo. Gemeenten kunnen beter maatwerk leveren dan het Rijk omdat zij h4et inwoners beter kennen dan het Rijk. Maar er zat een “maar” aan vast. Tegelijkertijd moesten deze taken uitgevoerd worden met een veel kleiner financieel budget dan in de tijd dat het Rijk deze taken uit voorde. In de crisistijd, waarin ook door gemeenten fors moest worden bezuinigd, maakte die crisis de uitvoering van deze nieuwe taken niet gemakkelijker. In de afgelopen jaren sinds 2015 zijn door gemeenten meer jongeren bereikt doe hulp nodig hadden dan vooraf was voorspeld. Dat kost ook allemaal extra geld, wat natuurlijk leidde tot extra uitgaven. Door het gebrek aan financiële compensatie, leidde dat tot grote tekorten bij bijna alle Nederlandse gemeenten.

Al vanaf het begin zijn we met het kabinet in gesprek over de tekorten in de jeugdzorg en de zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Verschillende onderzoeken, die zijn uitgevoerd in opdracht van het Rijk en de gemeenten, tonen duidelijk aan dat de omvang van de zorg toeneemt en dan zeker niet een klein beetje. Naast de toename van 12,1 procent van jongeren die jeugdzorg nodig hebben, is ook meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen en verward gedrag. Zij belanden na hun ontslag en na b4ehandeling uit de kliniek of forensische instelling vaak rechtstreeks in de maatschappelijke opvang.

De genoemde problemen in het sociaal domein worden door alle gemeenten in het hele land gevoeld. Het gaat ook niet alleen om grote of alleen om kleine gemeenten. De forse tekorten hebben bij veel gemeentelijke bestuurders, maar ook door hun ambtenaren tot onbegrip, frustratie en zelfs toe boosheid geleid. Kabinet en parlement lijken deze forse en complexe taken bij gemeenten neer te leggen zonder verantwoordelijkheid of oog voor de problemen en de vraagstukken in de uitvoering van de JZ en de GGZ te nemen of te willen zien.

Van de gemeenten kan niet worden verwacht dat zij noodzakelijke extra kosten zelf maar even kunnen opvangen. Gemeentebegrotingen moeten, in tegenstelling tot de Rijksbegroting, nu eenmaal sluitend zijn, er wordt geen tekort aanvaard. Als er niet snel een compensatie voor deze hoog oplopende kosten komt zullen de gemeenten moeten gaan bezuinigen. Dat heeft gevolgen die niemand wil. Denk aan optredende wachtlijsten in de jeugdzorg, overlast in wijken, het uitstellen van onderhoud, verhogingen van de OZB en andere gemeentelijke belastingen, behoorlijk ingrijpende bezuinigingen op cultuur en sport, vaak in de vorm van inkrimping of zelfs sluiting van bibliotheken, sportcomplexen of andere voorzieningen, die er zijn om de mensen van nut te zijn.

Natuurlijk kijken ook de gemeenten kritisch naar zichzelf en hun inkomsten en uitgaven. Zeker ook gemeenten zullen extra maatregelen moeten nemen. Daarbij moeten en willen de gemeenten leren van elkaars ervaringen. Ook kunnen zij gebruik maken van de door de VNG onlangs ingestelde visitatiecommissie die de gemeenten adviseert en maken zij veel werk van het terugdringen van administratieve lasten.

Met de meeste mensen in ons land gaat het gelukkig goed. Maar ook zijn er nog altijd inwoners die minder makkelijk hun weg kunnen vinden en daar hulp bij nodig hebben. De Nederlandse gemeenten zetten graag een stapje extra voor de inwoners die het nodig hebben: in dit geval nu de jongeren en ook de psychisch kwetsbare mensen. De gemeente komt voor hun belangen op en wil dat blijven doen. Alleen daarmee kunnen deze jongeren en deze mensen geholpen worden Zeker zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gemeente hen kan helpen als zij hulp nodig hebben. De wil is er zeker, maar dan moeten er ook mogelijkheden zijn.

De huidige maatschappelijke opgaven, ook die op het sociale domein, specifiek bij JZ en GGZ vragen om een gezamenlijke aanpak, van één overheid. De Nederlandse gemeenten roepen het kabinet dan ook op de mensen die wat extra hulp nodig hebben niet in de kou te laten staan. Die gemeenten willen helpen en zorgen waar nodig en vragen het kabinet om de handschoen op te pakken en hen voldoende geldelijke middelen te geven om onze inwoners, die dat zijn gelijktijdig van Rijk en gemeenten te helpen.

Daarom schreef het bestuur van de VNG ee brief, een brief waarin dit wordt genoemd, waarin een noodkreet staat om de gemeenten het mogelijk te maken wat zijn moeten en willen doen. Mensen die dat nodig hebben helpen op ook een goed bestaan op te bouwen en dat te behouden. Immers wij moeten omzien naar elkaar.

Ook daarom schreef de CDA fractie in de Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een motie om daarin vast te leggen dat onze gemeenteraad de brief van het bestuur van de VNG onverkort onderschrijft en ondersteund.

Wij zijn als CDA fractie er best een beetje trots op dat onze gehele gemeenteraad het belang van goede financiële regelingen en daarmee goede mogelijkheden voor sociale zorg van het allerhoogste belang vindt en dat alle fracties deze motie mede hebben ingediend en daarmee werd deze motie dan ook unaniem aangenomen. Het College gaf aan dat zij deze motie van harte onderschrijven en zulken uitvoeren.

De CDA-motie die door de gemeenteraad unaniem is aangenomen en zal worden verzonden aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het bestuur van de VNG en naar alle gemeenten in Nederland, met een verzoek om mede onderschrijving en steun voor de eerder genoemde brief van het bestuur van de VNG.

Daarnaast vraagt de Raad aan het College om op het komende VNG Congres in Barneveld op 4 en 5 juni een motie in te dienen, mede namens onze Raad, waarin het congres de genoemde open brief onderschrijft en steunt.

 

 

Hierbij de genoemde CDA-motie .

 

 

Unaniem is aangenomen een motie ‘Tekorten Sociaal domein, in het bijzonder Jeugdzorg en GGZ’(ingediend door CDA, VVD, OPEN, D66, BVHlokaal, SGP en ChristenUnie) waardoor de raad, kennisgenomen hebbend van:

• de open brief van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over jeugdzorg en GGZ, mede gericht aan onze inwoners, welke als bijlage bij deze motie is gevoegd;

• het feit dat de meeste gemeenten tekorten kennen in het Sociaal domein, in het bijzonder Jeugdzorg en GGZ.

 

Concluderend dat:

• naast een toename van jongeren in de jeugdzorg, aantoonbaar meer zorg en dus meer geld nodig is voor mensen met psychische problemen;

• dat dit bij verreweg de meeste gemeenten leidt tot forse financiële tekorten, door gebrek aan financiële compensatie, of zelfs mogelijke kortingen door het Rijk;

• de regelingen voor jeugdzorg en GGZ zogenaamde “open regelingen” zijn, waarbij de gemeenten geen invloed kunnen uitoefenen op de uitgaven of de inkomsten;

• van gemeenten niet kan worden verwacht dat zij noodzakelijke extra kosten zelf opvangen;

• gemeentebegrotingen, in tegenstelling tot de Rijksbegroting, nu eenmaal sluitend moeten zijn;

• indien er geen structurele compensatie van Rijkswege komt gemeenten zullen moeten bezuinigen op andere terreinen dan het gebied waar de tekorten optreden;

• Dit ongewenste gevolgen heeft voor gemeentelijke taken en voorzieningen, zoals onder meer: wachtlijsten en bezuinigingen op gemeentelijke voorzieningen, uitgesteld onderhoud, sluiting van voorzieningen, lastenverhogingen voor inwoners enzovoort.

Spreekt uit dat de open brief van het bestuur van de VNG over jeugdzorg en GGZ, gepubliceerd op woensdag 8 mei 2019, onverkort door onze Gemeenteraad wordt onderschreven en gesteund;

 

Verzoekt het college:

• de VNG te vragen zich onverkort in te blijven zetten voor de doelen genoemd in de motie stevige structurele afspraken sociaal domein II, aangenomen door de VNG BALV te Utrecht;

• deze motie ter kennisname te zenden aan minister Hugo Mattheüs de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

• en aan minister Karin Hildur Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

• deze motie ter kennis te brengen van het bestuur van de VNG;

• deze motie te verspreiden naar (zo mogelijk) alle gemeenten in Nederland. Met een verzoek om mede onderschrijving en steun voor de eerder genoemde brief van het bestuur van de VNG.

• om op het komende VNG Congres in Barneveld op 4 en 5 juni een motie in te dienen, mede namens onze Raad, waarin het congres de genoemde open brief onderschrijft en steunt.

 

 

 

Twitter

CDAHeuvelrug

Vernielingen en overlast rondom oudejaarsavond zoals in #Driebergen nemen hand over hand toe. Dat hoort niet bij een traditionele oudejaarsavond. Veel inwoners zijn het gedrag van de veroorzakers spuugzat. Dit vraagt om een fundamentele herbezinning en een structurele aanpak. https://twitter.com/paulrispens/status/1212856276696391680

CDAHeuvelrug

Het CDA Utrechtse Heuvelrug wenst u een gelukkig nieuwjaar toe!