Magazine_foto

nieuws

Algemene beschouwingen juli 2019 CDA UH

11 juli 2019

Voor het CDA geldt: IEDER DORP TELT !

Het is inmiddels 13 jaar geleden dat de voormalige dorpen werden samengevoegd tot 1 Utrechtse Heuvelrug gemeente. 1 gemeente van 7 dorpen, ieder met een eigen identiteit. Het CDA wil de leefbaarheid van ieder dorp blijven waarborgen, groot of klein, oost of west.

Het CDA staat voor een overheid die de dialoog zoekt met de samenleving. Wij zijn voor een overheid die kritisch naar zichzelf kijkt en open staat voor signalen uit de samenleving. Wij staan voor een solide financieel beleid waarbij keuzes - en soms ook pijnlijke keuzes - gemaakt moeten worden om er op termijn weer gezond voor te staan. Wij willen een overheid die een zorgplicht heeft voor - en zich ontfermt over - de kwetsbaren in de samenleving. Maar ook een overheid die de lasten voor haar inwoners niet verder verhoogt.

Vanavond bespreken we de grote lijnen van de begroting van het volgend jaar. Vaak gaat het dan over de centjes, soms gaat het over miljoenen. Kort en bondig kunnen we stellen dat we een fors financieel probleem hebben.

Prioriteit nummer 1 is dan ook is om de oorzaak van het begrotingstekort aan te pakken. Wij steunen dan ook de inspanningen van het college en ambtenaren om de kosten van de jeugdzorg en WMO onder controle te krijgen. Denk daarbij ook aan het preventief inzetten van het welzijnsbeleid. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Ook steunen wij het voorstel (van het college) om de schuld te verminderen door het verkopen van gebouwen en het verminderen van investeringen. Echter het creëren van een overschot op de begroting en daarmee de schuld af te lossen zien wij nu niet als realistisch.

Waar wij een extra inspanning van deze gemeente wensen is om de kracht van onze samenleving meer te gebruiken, en dat vraagt een open houding van de gemeentelijke overheid. Ik verwijs wederom naar het CDA voorstel voor ‘right to challenge’.

Het zoeken naar creatieve oplossingen samen met inwoners en maatschappelijke organisaties moet dan ook voorrang krijgen boven het sluiten van voorzieningen. In dit kader zullen wij dan ook een motie indienen over de bibliotheek van de toekomst.

Wat is de status nu van het raadsbrede programma dat we samen hebben opgesteld? De ambities die geld kosten liggen stil, dat is duidelijk. Maar hoe zit het met de woningbouw? Voor het CDA blijft dit een topprioriteit, en op middellange termijn levert dat ook extra inkomsten op. Wij waarderen dan ook de inzet van het college om actief naar locaties voor nieuwbouw te zoeken. U weet voor het CDA is de rode contour niet heilig. Ook buiten de bebouwde kom kunnen geschikte bouwlocaties worden gevonden. Zo kan het stationsgebied van Driebergen/Zeist een goede locatie zijn om een fors aantal woningen te bouwen.

In het raadsbrede programma geven we ook aan om onderzoek te doen naar alternatieve financieringsvormen om broodnodige (maatschappelijke) investeringen toch mogelijk te maken. Wij zien op sommige beleidsvelden al goede voortgang daarmee. Maar dat kan nog beter. Daarom hebben wij een motie daarover ingediend.

In de kadernota staan een fors aantal bezuinigingen. In de afgelopen maanden zijn onze inwoners d.m.v. de consultatie daarbij betrokken. Hun inbreng was groot en veelomvattend. Maar nu rijst de vraag: wat gaat het college met die inbreng doen. Wat ons vooral opviel was de breed gedragen wens van een ‘sobere overheid’. Wat gaat u daar mee doen college? Hoe vult u dat in? Wij begrijpen dat u de komende maanden daar handen en voeten aan wenst te geven in aanloop naar de begroting. Vanuit ons CDA vullen wij het in dat onze inwoners een efficiënte overheid willen die duidelijk maakt wat haar inwoners wel en niet van de gemeente kunnen verwachten. Een gemeente die haar basistaken verstandig uitvoert en de lasten voor haar inwoners laag houdt.

Zoals de jaarrekening aangeeft zijn de woonlasten in onze gemeente hoger dan het landelijk gemiddelde. 20% hoger namelijk. Dan gaat het om het totaal van de OZB belasting, de rioolheffing en de afvalheffing. Ik heb mijn eigen belastingaanslagen van de laatste 5 jaar eens bekeken en vastgesteld dat deze woonlasten met bijna 30% zijn gestegen. De inflatie was over die periode 6%. Dat betekent dat de woonlasten bijna 5 keer sneller zijn gestegen dan de inflatie.

Wij zien het verhogen van de woonlasten dan ook niet als optie om het begrotingstekort op te vangen, zeker niet gezien de stijging van de energiebelasting, de zorgverzekering en het BTW-tarief voor de dagelijkse boodschappen.

Het CDA blijft staan voor het principe dat de ‘sterkste schouders de zwaarste lasten’ dienen te dragen.

Het college stelt in de kadernota voor de tankstations in Maarsbergen in deze collegeperiode (die duurt tot 2022) niet te verplaatsen. Het CDA had al begin 2017 aan het college gevraagd met een voorstel tot verplaatsing te komen. Wij betreuren dat dat nu niet gebeurt. Maar het CDA dient daarom, mede door veranderende inzichten op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid nu een motie in om in 2023 samen met de provincie te onderzoeken of de verplaatsing van alle tankstations die binnen de bebouwde kom staan mogelijk is.

Tevens dienen wij vandaag een motie in m.b.t. het onderzoeken van de mogelijkheid op een eeuwigdurend grafrecht op de begraafplaatsen in alle dorpen en niet alleen op de natuurbegraafplaats in Doorn. IEDER DORP TELT tenslotte.

In de afgelopen maanden hebben wij als CDA meerdere malen aangegeven tot een integrale afweging te willen komen. Zodat alles in samenhang kan worden bekeken, daar is met deze kadernota een goede aanzet toe gegeven. Maar we zijn nog niet klaar. Bij de begrotingsbehandeling zullen dan echt spijkers met koppen moeten worden geslagen.

Dank aan het college en ambtenaren voor het vele werk. En wij wensen hen alle wijsheid toe bij het opstellen van de begroting in de komende maanden.

 

Peter Kranenburg – fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug