Zorg

Als er iets misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet. Door de snelle decentralisatie van de zorg van de rijksoverheid naar de gemeente heeft tot extra taken geleid zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en jeugdzorg. De overdracht van middelen is met forse bezuinigingen gepaard gegaan. De eerste prioriteit is geweest om de decentralisatie van de zorg op te vangen. De volgende stap is zorgvraag en zorgaanbod zo goe mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Het CDA Utrechtse Heuvelrug vindt dat voorkomen beter is dan genezen. Dat vraagt om investeringen in voorzieningen die sport en bewegen stimuleren, en goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. Onze benadering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger voor de gewenste kwaliteit van het leven. De gemeente ondersteunt, waar nodig, de zelfredzaamheid van inwoners en voorziet in een woon-, zorg- en welzijnsomgeving van kwetsbare mensen, voor senioren en voor hen die leven met een beperking. Het CDA is voor een bestuur met korte lijnen naar inwoners en vrijwilligers.

Het CDA wil, dat zorg en welzijn zo dicht mogelijk bij huis – op buurtniveau - worden georganiseerd. Naast de aanwezigheid van een wijkverpleegkundige en/of casemanager zal ingezet moeten worden op het betrekken van inwoners in de directe omgeving, en een netwerk om de kwetsbare heen. Ook innovatieve technische voorzieningen kunnen daarbij helpen.

Het CDA wil, dat onze gemeente mantelzorgers actief ondersteunt door emotionele en praktische hulp, en de mantelzorger af en toe vrijaf te geven (respijtzorg).

Het CDA stelt, dat onze gemeente zich bewust wordt van het risico van vereenzaming van kwetsbare mensen die langer zelfstandig blijven wonen. Wij willen dat de gemeente inzet op het stimuleren en ondersteunen van contacten, onder andere door het creëren van ontmoetingsplaatsen. Zij dient deze mensen bij activiteiten te betrekken met steun van ouderenbonden, cliëntenorganisaties, vrijwilligers, mantelzorgers, kerken en andere non-profit organisaties.

Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in de toekomst. Voor gezinnen, die financieel in de knel komen, zetten we ons als gezinspartij extra in. De nieuwe jeugdzorgtaak, die vanaf 2015 een taak is van gemeenten, sluit hierbij goed aan. Vroeg ingrijpen in problematische gezinssituaties past bij de keuze voor voorzorg boven nazorg. Daarom wil het CDA dat er voor onze gemeente een betrouwbare inventarisatie is van de ‘zorg vragen’ van zowel jongeren als ouderen. Voor concrete opvoedingsvragen van ouders blijft het Centrum voor ‘Jeugd en Gezin’ zich bezighouden met de ondersteuning.

Het CDA is voor het op peil houden van de algemene jongerenruimten en ambulant jongerenwerk. Dat verkleint de kans dat een deel van de jongren gebruik moeten maken van jeugdzorg.
Het CDA wil versplintering van de jeugdvoorzieningen voorkomen. Daarom moet de gemeente hierin actief de regie voeren in nauwe samenwerking met het centrum voor 'Jeugd en Gezin'

 

Twitter

CDAHeuvelrug

RT @Nienke_vd_veen: Jahaha, vanavond heeft de raad van de @gem_heuvelrug unaniem een motie aangenomen voor een landelijke gemeentelobby teg…

CDAHeuvelrug

RT @ChantalBroekhus: De vernieuwde kunstgrasvelden van @FCDRIEBERGEN zijn officieel geopend ????????????

Agenda

Geen items beschikbaar.