Onderwijs

Onderwijs heeft een grote impact op sociale integratie en vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. Het CDA wil dat goed onderwijs voor al onze dorpen blijvend wordt gewaarborgd. Gemeente en scholen zijn partners bij het signaleren en oplossen van problemen. Er is extra aandacht nodig voor sociale uitsluiting, schooluitval, pesten en het verbeteren van leerprestaties.
Het CDA wil de onderwijsresultaten verhogen. Daarvoor wil het samen met het onderwijs en de ouders het programma ’Beter Presteren’ formuleren waarin de gezamenlijke ambities voor de periode 2014-2018 worden vastgelegd.

Met dit verbeterprogramma wil het CDA inzetten op meer leertijd, de professionele school en ouderbetrokkenheid. Onderdelen van het programma kunnen zijn : een betere instroom van kleuters in het basisonderwijs, extra lestijd voor bijvoorbeeld rekenen, Nederlands, kunst, cultuur en sport, en ruimte voor leerlingen die een stapje meer kunnen. 
Schooluitval moet voorkomen worden en wie uitvalt op school of op de arbeidsmarkt moet worden teruggeleid naar een opleiding. Dit doel wil het CDA bereiken door het programma ‘Aanval op Uitval’ te formuleren met het onderwijsveld. Onderdelen van het programma kunnen zijn verzuimaanpak, leven-lang-leren, flexibele instroom en loopbaanoriëntatie.

Wij zetten actief in op het behoud van basisscholen in alle dorpen. Het CDA streeft daarbij naar een brede buurtschool als spil in het dorp c.q. buurt, als ontmoetingsplek die ook ’s avonds en in het weekeinde optimaal wordt benut. Dat vergroot de sociale samenhang en het gevoel van veiligheid. Ook wil het CDA initiatieven stimuleren voor meer onderlinge samenwerking, waardoor er een samenhangend geheel van voorzieningen kan worden geboden van bijvoorbeeld voorschoolse, tussen- en naschoolse kinderopvang, peuterspeelzaal, sport-, welzijns- en culturele voorzieningen.

Scholieren moeten nu een maatschappelijke stage lopen, bijvoorbeeld in een buurthuis of een zorgboerderij. Het CDA ziet de toegevoegde waarde hiervan, omdat de leerlingen tijdens hun schooltijd leren een bijdrage te leveren aan de samenleving. Het huidige kabinet wil de maatschappelijke stage vanaf het schooljaar 2015-2016 niet meer verplicht stellen voor scholieren. Het CDA zet zich in door samenwerking met Welnùh, Schoonoord, het Revius en Scholengemeenschap Maarsbergen, om de maatschappelijke stage te behouden. Het CDA wil het jongerenlintje (blijven) toekennen aan jongeren die zich actief hebben ingezet voor de samenleving.

Het CDA wil aandacht vragen voor pesten bij het onderwijsveld, jeugdwerk, sportverenigingen, preventiemedewerker en het Centrum voor Jeugd en Gezin en bij de ouders. Met elkaar moeten we de kennis over pesten vergroten en gezamenlijk pestprotocollen opstellen om pesten te lijf te gaan.

Twitter

CDAHeuvelrug

RT @Nienke_vd_veen: Jahaha, vanavond heeft de raad van de @gem_heuvelrug unaniem een motie aangenomen voor een landelijke gemeentelobby teg…

CDAHeuvelrug

RT @ChantalBroekhus: De vernieuwde kunstgrasvelden van @FCDRIEBERGEN zijn officieel geopend ????????????

Agenda

Geen items beschikbaar.