Speerpunten_1376_734

Onze plannen

Woningen bouwen voor jong en oud

Woningbouw is topprioriteit voor het CDA. We willen passende woningen bouwen voor inwoners, jong en oud, zodat zij in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. We bouwen bij voorkeur sociale- en middenklasse woningen, duurzaam en levensloopbesteding. Zo gaan we de wachtlijsten voor woonruimte te lijf. Door de toename van het aantal zelfstandig wonende hulpbehoevende ouderen vragen wij daarbij ook aandacht voor de toepassing van woon-zorgconcepten.

Goede voorzieningen in ieder dorp

Het CDA wil werk blijven maken van goede dorpsvoorzieningen, dichtbij mensen, voor onderwijs, zorg en sport. We koesteren de brede scholen en sportvoorzieningen, buurthuizen zoals De Vijver en De Brug en de sociaal culturele ontmoetingscentra zoals De Twee Marken, De Binder en het Cultuurhuis. En stimuleren samen wonen onder één dak om de onderlinge samenwerking te ondersteunen. 

Zorg voor elkaar

Het CDA pleit voor zorg dichtbij mensen. Het CDA zet daarbij in op een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en voor elkaar willen zorgen als dat nodig is. Wij willen dat de gemeente nabuurschap stimuleert en actieve ondersteuning biedt aan welzijnswerk en mantelzorg. En er moet beter worden samengewerkt tussen de reguliere en informele zorg en ondersteuning.

Kindvriendelijke gemeente

Het CDA wil opkomen voor de belangen van de kinderen in de gemeente. Kinderen in kwetsbare situaties moeten kunnen rekenen op een sociaal vangnet met hulp en ondersteuning en iemand die opkomt voor hun belangen. Ook de buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig kan opgroeien.

Ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid

Het CDA wil dat de gemeente actief blijft bijdragen aan het aantrekkelijk maken van het ondernemersklimaat met daarbij speciale aandacht voor startende en kleine ondernemers en winkeliers. De Bedrijveninvesteringszones worden voortgezet.  Wij ondersteunen het verbeteren van de leefomgeving van de bedrijven en zetten met de ondernemers in op het verruimen van werkgelegenheid in de gemeente.

Steun voor verenigingen en vrijwilligers

Het belang van verenigingen en vrijwilligers voor onze samenleving in de dorpen is groot.  Het CDA geeft hen minder regels en meer ondersteuning en ruimte. Wij vinden het belangrijk dat al onze inwoners zich kunnen ontwikkelen via sport, muziek, toneel of andere culturele activiteiten. Van sportclub tot Harmonie en van historische vereniging tot Rotary, van Bloemencorso en tot Avondvierdaagse en Koningsdag, alles draagt bij aan onze gemeenschap.

Schone en groene straten en wijken

Het CDA hamert al jaren op het feit dat het onderhoud van straten en wijken tekort schiet. Vorig jaar hebben we voor elkaar gekregen met inzet van participatiebanen het onderhoudsniveau van de buitenruimte te verbeteren. Deze verbetering willen wij voortzetten. Daarbij willen we dat in de wijken ruimte wordt geboden aan een diversiteit aan flora en fauna.

Goed bereikbare en veilige buurten

Het CDA zet in op veilige buurten en dorpen. Criminaliteit en vandalisme moeten door de politie worden aangepakt. Naast de inzet van de politie kunnen de wijkagent in samenwerking met  buurtpreventieteams en de inzet van social media, zoals de buurtapp, het veiligheidsgevoel vergroten. Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. We willen de verkeersveiligheid voor de zwakkere deelnemers in het verkeer vergroten. Extra aandacht moet uitgaan naar fietspaden en oversteekplaatsen. Dorpsvoorzieningen moeten goed en veilig bereikbaar zijn.

Een duurzame samenleving

De grootste verbruikers zijn wij zelf. Het CDA ondersteunt daarom duurzame maatregelen dichtbij mensen. Zoals het verduurzamen van woningen, bedrijfsgebouwen en dorpsvoorzieningen. En het treffen van voorzieningen voor duurzame mobiliteit. We zetten ook in op het stimuleren van hergebruik van afval en materialen.

Samenlevingsgericht werken

Het CDA wil blijven werken aan een sterke samenleving waarin inwoners, organisaties en bedrijven ruimte hebben om direct invloed uit te kunnen oefenen op hun leefomgeving, zoals bij het dorpsgericht werken. De gemeente stelt zich hierbij transparant, dienstbaar en ondersteunend op. Aan het begin van participatietrajecten worden gedeelde verwachtingen gecreëerd ten behoeve van een eerlijke kans van slagen. 

Gezonde financiën | lage lasten | efficiënte ambtenarenorganisatie

Het CDA blijft hameren op gezonde gemeentefinanciën. Mede dankzij het CDA is de stijging van de OZB belasting beperkt tot de inflatiecorrectie. De begroting is nu op orde en het eigen vermogen is robuust. Door noodzakelijke investeringen in maatschappelijke voorzieningen in de dorpen is de schuldenlast nog te hoog. Het CDA wil hier werk van maken evenals het verlagen van de ambtelijke overheadkosten.

 

Het CDA wil politiek bedrijven vanuit een op christelijke normen en waarden gefundeerd mens- en wereldbeeld, waarin gerechtigheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap centraal staan.

De gemeente is voor het CDA in de eerste plaats een gemeenschap waarin mensen vrij en veilig moeten kunnen samenleven.

Het CDA stelt de burger centraal. De gemeentelijke overheid moet ervoor zorgen dat haar inwoners zich kunnen ontwikkelen, individueel en gezamenlijk. Waar iedereen, wie zij of hij ook is, vandaan komt of gelooft, zich kan ontplooien, zich thuis kan voelen en zich gezien weet. Dat is voor ons de belangrijkste voorwaarde voor een sterke samenleving.

Voor het CDA staat voorop dat mensen niet geïsoleerd raken, maar kunnen terugvallen op gezin, familie, buren, vrienden, of op de overheid. Wij willen stimuleren dat vooral binnen die kaders mensen voor elkaar willen zorgen en verantwoordelijk voor elkaar willen zijn.

Het CDA wil de leefbaarheid van alle dorpen van de Utrechtse Heuvelrug bevorderen. Daarbij stellen we de eigenheid van ieder dorp voorop, want ieder dorp telt!

Download hier het hele verkiezingsprogramma 2018-2022 in pdf.

 

 

 

Twitter

CDAHeuvelrug

Wij zijn stil van het bericht van overlijden van Johan Klaassen. Zomaar ineens is hij er niet meer. Veel sterkte toegewenst aan zijn vrouw, familie en naasten. https://twitter.com/d66heuvelrug/status/1134916737458233356

CDAHeuvelrug

Mooie ontwikkelingen bij @ProvUtrecht. Gefeliciteerd @DerkBoswijk! Met #CDA en @HankeBruinsSlot oog voor vitale dorpen, het buitengebied en @NP_UtrHeuvelrug #iederdorptelt Op een mooie samenwerking de komende periode! https://twitter.com/provutrecht/status/1133756153253511170

Agenda

Geen items beschikbaar.